מידע ותנאים כלליים לאתר טיולים מעבר לקשת

מידע ותנאים כלליים לאתר טיולים מעבר לקשת

שתפו עם אחרים!

תנאים כלליים ומדיוניות פרטיות “טיולים מעבר לקשת”

חברת Over The Rainbow Travels/טיולים מעבר לקשת מציעה טיולים ו/או שירותי תיירות בארה”ב, להלן : “החברה”.

כללי:
אתר זה מציע טיולים ו/או שירותי תיירות בארה”ב.
פירוט תכניות הטיולים מהווה מידע ותכנית מסגרת אשר כפופים לשינויים אפשריים.
בכל מקרה של שינוי בין המידע המופיע באתר זה, לבין המידע המופיע באתרי החברות – המחיר, תנאי ההשתתפות וקיום הטיול, ייקבעו לפי המידע המופיע באתרי האינטרנט של החברה.
לא תותר כניסה ללא ויזות כניסה לארה”ב / קנדה בתוקף.
כל בירור ו/או טענה יהיו בשטח השיפוט של בתי המשפט בארה”ב (לוס אנג’לס).
כל נרשם יקבל טופס הרשמה, שאותו עליו למלא בדייקנות עם כל הפרטים הנדרשים, כולל חתימת הנרשם/הנוסע.
החברה רשאית לבטל הרשמת הנוסע, במידה ולא מולאו תנאים אלו במלואם.
הטיולים מיועדים לכל קהל, ללא הבדלי גיל/מין/דת. לא תתקבל תלונה ו/או הערות בנושא גיל/מין/דת. אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלת הגיל.
החברה רשאית להפסיק השתתפות נוסע בטיול, אם יש בהשתתפות זו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול על פי שיקול דעתן הבלעדית.
מדריכי הטיול (שאינם מנהלי החברות), סוכנים, או נציגי המארגנים, אינם מוסמכים למסור אישורים בכתב או בעל-פה ולהבטיח החזר כספי כלשהוא. עם יציאת המשתתף לטיול לא יוחזרו כספים עבור כל קטע של טיול, או אתר של טיול שלא נוצל כולל בתי מלון שלא נוצלו במהלך הטיול. כל בקשה להחזר עקב אי הגעה לטיול, הפסקתו באמצע או תלונה מכל סוג שהיא צריכה להגיע למשרדי החברה בכתב, עד 45 ימים מסיום הטיול. בקשות שתתקבלנה לאחר מועד לא ייענו.
המחירים מפורטים בכל טיול וטיול לגופו (המחיר הקובע הוא זה שמעודכן באתרי האינטרנט של החברה). מזוודה לנוסע ותיק יד אחד (על מזוודות נוספות יהיה חיוב נוסף).
מלונות / מוטלים בדרגת תיירות טובה. החדרים ניתנים על פי הקיים במאגר החדרים ואין אנו יכולים להבטיח סוג מסוים של חדר לנוסע.
תחבורה והסעות באוטובוס/ במיניבוס / בוואן / במיני וואן חדישים וממוזגי אויר. סוג הרכב ייקבע על פי מספר המשתתפים, כמו כן יש לקחת בחשבון כי משך זמן הנסיעות מיעד ליעד עלול להיות ארוך. על הנוסעים לדעת שעל  הנהגים / מדריכים חלה, על-פי חוק, הגבלה במספר שעות הנהיגה המותרות ומספר שעות המנוחה, זאת תוך דאגה לבטיחות הנוסעים. הטיולים מתוכננים כך שיתיאמו להגבלות אלו. ההדרכה על ידי מדריך דובר עברית ו/או אנגלית.
ארוחות בוקר אמריקאיות (אלא אם צויין אחרת בטיול כזה או אחר).
מחירי הטיולים נקובים בדולר אמריקאי. תשלום בשקלים יחוייב לפי שער העברות והמחאות גבוה. על חיוב בכרטיס אשראי תתווסף עמלת חברות האשראי בהתאם.
נוהל כניסה לקנדה אפשר לראות באתר החברה ולפעול על פי ההנחיות.

הרשמת הנוסע לטיול תקפה רק לאחר חתימתו על טופס הרשמה המהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים הבאים:
תשלום עבור הטיול:
לאחר קבלת טופס ההרשמה במשרדי החברה ואישור הטופס אשר נמצא מלא על כל מרכיביו יתבצע חיווב 50% מערך הטיול לפי האפשרויות הבאות:
1. בכרטיס אשראי (כולל עמלת חברת האשראי).
2. בהעברה בנקאית.
3. במזומן.
יתרת התשלום תתבצע עד כ- שבוע לפני תחילת הטיול לפי האפשרויות הבאת:
1. בכרטיס אשראי (כולל עמלת חברת האשראי)
2. בהעברה בנקאית.
3. במזומן.

ביטול על ידי חברת  טיולים מעבר לקשת (להלן “החברה”):
חברת טיולים מעבר לקשת (להלן “החברה”): תהיה רשאית על פי שיקוליה הבלעדיים וללא צורך בנימוק כלשהו, לבטל את הטיול עד 21  יום מתאריך יציאתו ולהודיע למזמין ו/או לסוכנות, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בשל ביטול זה.
כמו כן, החברה רשאית להודיע  למזמין ו/או לסוכנות, בתוך 3 ימים מיום קבלת טופס הרשמה זה, על ביטול,  ו/או אי אישור הזמנה זו מחמת שינוי בפרטי הטיול, ו/או ביטול הטיול ו/או העדר התאמה של המזמין מבחינה גופנית ו/או בריאותית לאופי הטיול המוזמן.
במקרה כזה יוחזר למזמין כל כספו כפי ששילם עד 14 ימי עסקים מתאריך הביטול.
עיכוב ביציאה לטיול ו/או ביטולו על-ידי החברה בכל עת, מחמת מזג אוויר שאינו מאפשר את קיום הטיול ומטרתו, לפי שיקול דעתן הבלעדית של החברה, שביתות ו/או עיצומים ו/או מלחמה ו/או מצב בטחוני ו/או אי-מתן שרות סדיר במשרדי ממשלה, בחברות תעופה, בנמלים או מצד כל גורם שאינו בשליטת החברה ואשר עשוי להשפיע באופן מהותי על הטיול, לא ייחשב להפרת ההסכם על-ידי החברה ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל עיכוב ו/או ביטול הטיול בנסיבות המפורטות בסעיף זה.
תנאי ביטול על ידי הנוסע:
תנאי הביטול משתנים בהתאם לעיתויו וביחס למועד היציאה:
עד 20 ימי עבודה לפני הטיול המוזמן – דמי ביטול בסך 50$.
13 ימי עבודה – עד 20 ימי עבודה לפני הטיול המוזמן – דמי ביטול בסך 25% ממחיר ההזמנה.
6 ימי עבודה – עד 12 ימי עבודה לפני הטיול המוזמן – דמי ביטול בסך 50% ממחיר ההזמנה.
מ- 5 ימי עבודה – עד מועד הטיול – דמי ביטול בסך 100% ממחיר ההזמנה.

על כל ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע אישור ההזמנה וכמפורט מעלה.
בכל מקרה של ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול לפי תנאי ההזמנה בלבד ואינו זכאי לתנאי ביטול  מקלים לפי הוראות החוק להגנת הצרכן . לפי חוק זה כל לקוח הרוכש שירות מאת החברה, רשאי לבטל את העסקה ובלבד שהודעת הביטול נמסרה לחברה בפקס ו/או אימייל ו/או במסירה אישית וזאת עד 14 ימים ממועד ההזמנה ולא פחות מ- 7 ימי עבודה.

כרטיסי אשראי – עלויות סליקה במקרה של ביטול עסקה:
אם כתוצאה מביטול עסקת אשראי על ידי הנוסע, חוייבה החברה בדמי סליקה כלשהם על ידי חברת האשראי, יחוייב הנוסע בעלויות אלה וזאת על פי חוק. הנוסע רשאי לבקש מהחברה הוכחה בדבר עלויות אלה.
הוכחה כאמור תינתן עד ה- 5 לכל חודש עם קבלת האסמכתא מחברת האשראי.
הנוסע מתחייב לשלם לחברה את תמורת הזמנת הטיול, כמפורט בהזמנה זו, בין במישרין ובין דרך סוכנות הנסיעות דרכה הוזמן הטיול/ים, בהתאם לכל האמור באישור זה, לרבות דמי ביטול/שינוי/הוספות ועדכונים באמצעות הוראה בלתי חוזרת הניתנת בזאת לחייב את חשבוני בחברת האשראי.
במידה והחותם על הטופס זה משלם עבור צד שלישי, לא יהא במערכת היחסים שבין המשלם וצד שלישי כדי להשליך ו/או לגרוע מהתחייבותו של המשלם כלפי החברות ולא תהיינה למשלם כל טענות בקשר עם השירות אשר הוזמן עבור צד שלישי.
הנוסע מתחייב לפעול על-פי כל הוראות הבטיחות של החברה ו/או מי מטעמה, וכן על-פי כל הוראות הבטיחות הנהוגות באתרים בהם הוא עומד לבקר בטיול.

אחריות:
המארגנים (החברה) וכל סוכן מורשה אחר , פועלים כסוכנים למען הנוסע.
החברה אינן מחוייבת או אחראית לכל פציעה שהיא , נזק , אובדן , תאונה , עיכוב , סטייה  מן המסלול או ביטולו , כתוצאה מפעולה של צד שלישי , או בן אנוש הקשורים בהעברת הנוסע ו/או הוצאת הטיול לפועל, או כל שירות אחר שהוא חלק מהטיול , או מסיבת פגם ברכב .
מומלץ לכל נוסע לבטח את עצמו בביטוח מתאים, המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.
החברה שומרת על הזכות להסיר טיול או לשנות פרטי טיול ו/או סדר המסלול המופיעים בחוברת זו, לרבות שיהיה זה מתוך שיקול דעת רצוי לבריאותם וביטחונם של הנוסעים.
כל ההוצאות הנוספות עקב שינויים במחירי מרכיבי הטיול יחולו על הנוסע.
החברה אינה אחראית במקרה של  ביטול ביקור באתר כלשהוא, כתוצאה של מזג אויר סוער, איתני טבע או בגין טיסות שאיחרו או שהוזמנו בשעות שיגרמו הפסד מלא או חלקי של אפשרות ביקור באתרים, הסיור כולו או כתוצאה ממחלות, תאונות, נזק למטען, אלימות, גניבה, אבדת מטען או מסמכים, הוצאות רפואיות וכו’.
אין החברה אחראית לנזקי מטען הנוסעים והוא על אחריות בעליו בלבד.
הזכות נשמרת לצאת , לקבל, לעכב או להחזיר כל אדם המשתתף בכל טיול שהוא בכל זמן שהוא. החברה מודיעה בזאת במפורש כי היא פועלת כמתווכת בין נוסעי הטיולים לנותני השירותים השונים, לפיכך החברה אינה רואה עצמה אחראית לתקלות ונזקים שעלולים להיווצר עקב אי ביצוע התחייבות של נותני השירותים השונים ומי שפועל מטעמם. הנוסע מקבל עותק התנאים והמידע הכללי דלעיל, המהווים חלק בלתי נפרד מן החוברת.
על הנוסע להביע הסכמתו בחתימתו על טופס ההרשמה וכן עובדת היות תנאים והוראות אלו מקובלים עליו.
חל איסור על עישון בחדרי המלונות / מוטלים – כל קנס שיתקבל הלקוח יחוייב בסך 500$ !

המחירים אינם כוללים:
הוצאות אישיות : כמו כלכלה, שתייה, טלפונים כביסות וכדומה (אלה אם צויין אחרת).
טיסות (למעט בטיולים בהם הדבר מפורט).
ביטוחים: כל נוסע מחוייב לקנות ביטוח אישי וביטוח מטען לפני היציאה מישראל.
דמי ת.ש.ר (טיפ) : נהוג לחשב 5$ למדריך הקבוצה, 3$ לנהג. התשלום יתבצע ישירות מול המדריך והנהג.
המחירים עלולים להשתנות ללא התראה מראש.
המחיר הקובע של הטיולים הוא באתרי האינטרנט של החברה לאחר אישור ההזמנה.

חובת אישור טיול:
חובה לאשר השתתפות במשרדי החברה בארה”ב 72 שעות לפני יציאת הטיול ולבצע תאום סופי של נקודת המפגש ושעת האיסוף.

פרטי התקשרות:
קו ישראלי 03-7224254 (לפי שלוחות מתאימות).
טלפון מדריך ראשי דרור עינב 818-641-0617
טלפון נציגות ישראל 050-7241851

אתר החברה הוא:
WWW.OVERTHERAINBOWTRAVELS.COM

כתובת החברה:

6545Wilbur Ave
Reseda, CA 91335
USA

*הערה: נכתב בלשון זכר רק לשם הנוחיות.
​טל”ח​

מדיניות פרטיות

חברת “טיולים מעבר לקשת” (להלן: “החברה”) מכבדת את פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה תחת שם המתחם https://overtherainbowtravels.com/  (להלן: “האתר”). לכן להלן החברת מפרסמת את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר.
הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.

קרדיט- המסמך הזה נוצר בעזרת תבנית של SEQ Legal (seqlegal.com) ושונתה על ידי Website Planet (www.websiteplanet.com)

איסוף פרטים אישיים:
ככלל, בעת הביקור באתר החברה אוספת מידע כללי- סטטיסטי בלבד אודות כלל הגולשים באתר, באופן אשר אינו מזהה את הגולשים באתר באופן אישי.
החברה אוספת את הנתונים הסטטיסטיים אודות המשתמשים באתר לצורך מטרות שונות כגון לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, לצורך שיפור חווית המשתמש באתר, כדי לספק שירות טוב יותר למשתמשי האתר ולצורכי אבטחת מידע.
ואולם, כאשר גולש מוסר מידע אישי ביודעין באתר, לדוגמה בעת הגשת פנייה אל החברה, הרי שהחברה  רשאית לשמור על אותו גולש את המידע הפרטני – לרבות במאגרי מידע שלה.

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:
מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה.
מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר.
מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים באופן יזום בזמן שליחת פנייה אל החברה.
מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו.
כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.
לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.

שימוש בפרטים האישיים שלכם:
בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:
ניהול האתר והעסק שלנו.
התאמה האישית של האתר עבורכם.
לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו.
אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר.
שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.
לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה.
אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו).
ושימושים אחרים.
אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.
ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר שלנו, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר.
אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

חשיפת פרטים אישיים
אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:
לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק.
בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי.
על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).
לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש).
ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.
למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.

העברות נתונים בינלאומיות
ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.
ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.
פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.
אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף ו’ זה.

שמירת פרטים אישיים
סעיף ג’ זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.
פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ז-2, לרוב אנו נמחק נתונים אישיים הנמצאים בקטגוריות המפורטות מטה בתאריך/שעה המפורטים מטה:
על אף ההוראות האחרות בסעיף ז’, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:
לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק.
אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי.
על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).

אבטחת הפרטים האישיים שלכם
אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.
אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).
כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר שלנו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.
אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.
אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).

תיקונים
אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

הזכויות שלכם
אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:
אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.
אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.
בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.

אתרים צד ג’
האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על, אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

עדכון מידע
אנא הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.

עוגיות
השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש.
רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות—למשל:
באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”
לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.
אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם—למשל:
בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835 );
בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”;
ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.”
למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל חלק ממדיניות הפרטיות (במלואם או בחלקם), מעת לעת ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. שינויים כאמור במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר.

פניות לחברה
כל שאלה אודות מדיניות הפרטיות באתר זה, ניתן לפנות באמצעות טופס המצוי באתר בלינק https://overtherainbowtravels.com/ראשי/צרו-קשר/

כל הזכויות שמורות ל”טיולים מעבר לקשת”.


שתפו עם אחרים!